OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: 374-2132, 374-2133
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

A VIZSGARENDSZER

általános tudnivalók

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézete által kifejlesztett BME általános, kétnyelvű vizsgarendszerében alapfokú B1, középfokú B2 és felsőfokú C1 vizsgákat lehet tenni angol, francia, holland, német, olasz, orosz és spanyol nyelvekből.
Mindhárom szinten lehet szóbeli, írásbeli valamint komplex (szóbeli és írásbeli) típusú vizsgára jelentkezni, tehát a részvizsgák külön is letehetők és bármikor ismételhetők. Ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezik, de csak az egyik részvizsgája (szóbeli vagy írásbeli) sikerül, a sikeres részvizsgáról megkapja a bizonyítványt, így egy következő alkalommal már csak a korábban sikertelen részvizsgát kell megismételni. A külön megszerzett szóbeli és írásbeli típusú bizonyítvány együtt komplexnek számít, függetlenül a megszerzésük között eltel időtől.
Lehetőség van arra is, hogy a vizsgázók honosító, egynyelvű és kétnyelvűsítő kiegészítő vizsgát tegyenek. A kétnyelvűsítő kiegészítő vizsga alapfokon egy szövegértési feladatot, középfokon egy idegen nyelvű szöveg magyarra fordítását, felsőfokon pedig egy magyar nyelvű szöveg idegen nyelvű tartalmi összefoglalását tartalmazza.
A vizsgák részletes leírása honlapon megtalálható.

VIZSGASZERVEZÉS

vizsgaidőszakok

BME vizsgákat évente öt vizsgaidőszakban lehet tenni. A vizsgaközpont és vizsgahelyei szórólapokon és honlapjaikon a következő év vizsgaidőpontjait és a jelentkezési határidőket minden év szeptemberében teszik közzé.

jelentkezés

BME vizsgákra a jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetésével lehet jelentkezni.
Mindez történhet on-line módon, postai úton vagy személyesen, a befizetés átutalással vagy sárga csekkel, ami a vizsgaközpont ügyfélszolgálatán vagy postai úton kérhető.
A jelentkezés módja vizsgahelyenként eltérő lehet, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a vizsgaközpont vagy a kiválasztott vizsgahely honlapján a jelentkezés módjairól.

VIZSGADÍJ

tudnivalók a vizsgadíjról

A nyelvvizsgadíj befizetésének határideje a nyelvvizsgára jelentkezés határidejével azonos.
ÁFÁ-s számla igényt külön kell jelezni. A befizetett vizsgadíjról ÁFA-s számlát kizárólag a befizető nevére lehet kiállítani (megengedett, hogy a befizető és a vizsgázó neve eltérő legyen).

szóbeli írásbeli komplex
alapfokú (B1)

8000

9000

16000

középfokú (B2)

10000

14000

22000

felsőfokú (C1)

12000

15000

24000

lemondás

Vizsgát halasztani a halasztási űrlap kitöltésével, legkésőbb a vizsgaidőpontot megelőző 6. napon lehet.
Vizsgát lemondani a lemondási űrlap kitöltésével, legkésőbb a vizsgaidőpontot megelőző 11. napon lehet. Halasztott vizsgát már nem lehet lemondani vagy további vizsgaidőpontra halasztani.
Komplex vizsgára való jelentkezés esetén halasztani és lemondani csak a komplex vizsgát lehet, abból részvizsgát nem.
Halasztott vizsga esetén a vizsgázónak a következő jelentkezési időszakban újra kell jelentkeznie, és a jelentkezéskor különeljárási díjat fizetnie.
Lemondás esetén a vizsgadíj 50%-a kerül visszatérítésre. Nincs mód visszatérítésre, ha a jelentkező előzetesen nem mondta le a vizsgát és nem jelent meg azon. Ha ÁFÁ-s számlát is kapott a jelentkező, akkor csak a számla eredeti példányának visszavonása után lehet a vizsgadíjat visszatéríteni.

ÉRTESÍTÉS A VIZSGA IDŐPONTJÁRÓL ÉS HELYÉRŐL

A vizsgázó legkésőbb két héttel a nyelvvizsgák előtt írásban kap értesítést a vizsgák pontos helyéről és idejéről, s mindez a vizsgaközpont ill. az adott vizsgahely honlapján is megtalálható. Ezért, ha a kiértesítő levél a posta, illetve a vizsgára jelentkező hibájából nem jut el a címzetthez (pl. hibásan vagy hiányosan megadott cím) a vizsgáról távolmaradásért nem a vizsgaközpontot ill. vizsgahelyeit terheli a felelősség.

A VIZSGA LEBONYOLÍTÁSA

megjelenés a vizsgán

Csoportos vizsgák (írásbeli és magnóhallgatás) esetén a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel, a szóbeli vizsga előtt 15 perccel korábban kell a kiértesítésben szereplő helyszínen megjelenni.
A nyelvvizsgák a vizsgaközpontban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem különböző oktatási épületeiben zajlanak (Budapest, XI. kerület), az eligazodásban a honlapon és a jelentkezési lapon is megtalálható térkép segít, de érdemes a helyszínekről előre is tájékozódni.

a vizsga folyamán

A vizsga megkezdése előtt arcképes igazolvány alapján ellenőrzik a vizsgázó személyazonosságát.
A vizsgateremben a mobiltelefonokat ki kell kapcsolni, ezért időmérés céljára érdemes karórát vinni.
Az írásbeli nyelvvizsgákon több feladat megoldásához szótár használható. Minden más, nem megengedett eszköz használata azonnali felfüggesztéssel jár.
A nyelvvizsgán használni kívánt írószerről és egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótárról a vizsgázó saját maga gondoskodik.
A vizsga végén minden feladatlapot és megoldólapot le kell adni, mivel a vizsgateremből semmilyen vizsgaanyag nem vihető ki. Ellenkező esetben a vizsga felfüggesztésre kerül

a vizsga után

A vizsgázó a dolgozatát az eredményközlést követően előre megadott időpontra bejelentkezve tekintheti meg, a megtekintés 30 perces időtartama alatt a vizsgázó a vizsgaközpont által biztosított eszközökkel (írószer, papír), és kizárólag a saját megoldásairól készíthet jegyzetet (mindarról, ami a színes kidolgozási lapon szerepel). A dolgozatról fénymásolat vagy fotó nem készíthető.
Amennyiben a vizsgázó a vizsgát követő megtekintést elmulasztja, a vizsgaeseménytől számított 1 éven belül kaphat erre újabb lehetőséget, de csak az egyes vizsgaidőszakok megtekintési napjain.

a vizsgaeredmények közlése

A vizsgaeredmények az adott nyelv csoportos vizsgáját követő 30 napon belül a vizsgaközpont illetve az adott vizsgahely hirdetőtábláján és honlapján tekinthetők meg, egyéni kódszám alapján.
A vizsgaeredményekről telefonon nem lehet felvilágosítást kapni, személyesen a személyazonosság igazolása után az ügyfélszolgálaton lehet érdeklődni.
A vizsga eredményéről külön kérelemre a bizonyítvány kiállításáig térítés ellenében igazolás kérhető.

a bizonyítvány

A vizsgázó a bizonyítványt a mindenkori kormányrendelet által szabályozott időtartam betartásával – jelenleg a vizsgaeseménytől számított 60 napon belül – postai úton kapja meg. Sikertelen kézbesítés esetén a bizonyítvány személyesen vagy meghatalmazással a Vizsgaközpont Koordinációs Irodájában vehető át.
Az át nem vett bizonyítványokat a Vizsgaközpont 1 évig tárolja, ennek eltelte után a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központba küldi.

a jogorvoslat

Az eredmény közlésétől számított 10 munkanapon belül, a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámítás számszaki hibájára hivatkozva, felülvizsgálati kérelemmel lehet élni, függetlenül attól, hogy a vizsgázó a dolgozatát megtekintette-e.
A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelmet megvizsgálja, és amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, a vizsgaközpont a döntését módosítja. A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 10 munkanapon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót értesíti.

TUDNIVALÓK AZ ALAPFOKÚ (B1) VIZSGÁRÓL

    
 
  max.
pont
idő-
tartam
írásbeli vizsga
olvasott szöveg értése vizsgarész  30

írott szöveg létrehozása vizsgarész  30

közvetítői készség vizsgarész  20

nyelvismeret vizsgarész  15

95

szóbeli vizsga
beszédkészség vizsgarész  40

hallott szöveg értése vizsgarész  40

80

 
komplex vizsgánál összesen:  175
 

tudnivalók az alapfokú (B1) írásbeli részvizsgáról

Az írásbeli vizsga időtartama 80 perc.
Az írásbeli vizsga két, viszonylag jól elkülöníthető részből áll. Az első a nyelvismeretet mérő feladat megoldásához (lyukas szöveg kiegészítése menüből) szótár nem használható. A második részhez szótár használható (levélírás, 2 olvasott szöveg értését mérő feladat, melyből az egyik a közvetítést is méri), a feladatok megoldási sorrendjét a vizsgázó dönti el.
A vizsga részletes tartalma a

tudnivalók az alapfokú (B1) szóbeli részvizsgáról

A szóbeli vizsga két része a bizottság előtt zajló „beszédkészség mérése” és a csoportosan zajló „hallás utáni értés”. A két vizsgarészt külön időpontban szervezik.
Beszédkészég mérése
A vizsga kéttagú vizsgabizottság előtt egyénileg zajlik, amiről a vizsgázó beleegyezésével hangfelvétel készül. Három feladatot kell sikeresen megoldani és kb. 15 percig tart. A vizsgázókat meghatározott időre hívják be, várakozási idő alig van. A vizsgázó a feladatokat nem húzza, hanem egy előre véletlenszerűen felállított sorrend alapján a vizsgáztatótól kapja. A feladatok azonos időpontban minden vizsgabizottságnál ugyanazok. A beszédkészség-mérés három feladata a vizsgaközpont honlapján is közzétett szóbeli témakörökön alapul.

tudnivalók az alapfokú (B1) beszédértés részvizsgáról

Csoportos vizsga, ahol a vizsgázó két idegen nyelven elhangzó szöveget hallgat meg, mindkettőt kétszer. A feladatokat tartalmazó feladatlapot a vizsgázó még a szövegek meghallgatása előtt megkapja, s erre folyamatosan jegyzetelheti megoldásait.

TUDNIVALÓK A KÖZÉPFOKÚ (B2) VIZSGÁRÓL

    
 
  max.
pont
idő-
tartam
írásbeli vizsga
olvasott szöveg értése vizsgarész  30

írott szöveg létrehozása vizsgarész  40

közvetítői készség vizsgarész  30

nyelvismeret vizsgarész  25

125

szóbeli vizsga
beszédkészség vizsgarész  40

hallott szöveg értése vizsgarész  40

80

 
komplex vizsgánál összesen:  205
 

tudnivalók a középfokú (B2) írásbeli részvizsgáról

Az írásbeli vizsga időtartama 205 perc.
Az írásbeli vizsga két viszonylag jól elkülöníthető részből áll. Az elsőben 2 nyelvismeretet mérő feladatot kell megoldani (lyukas szöveg kiegészítése menüből, négyválasztásos tesztfeladat), megoldásukhoz szótár nem használható. A második rész feladataihoz szótár használható (levélírás, 2 olvasott szöveg értését mérő feladat, fordítás), a feladatok megoldási sorrendjét a vizsgázó dönti el.
A vizsga részletes tartalma a honlapon megtalálható.

tudnivalók a középfokú (B2) szóbeli részvizsgáról

A szóbeli vizsga két része a bizottság előtt zajló „beszédkészség mérése” és a csoportosan zajló „hallás utáni értés”. A két vizsgarészt külön időpontban szervezik.
Beszédkészség mérése
A vizsga kéttagú vizsgabizottság előtt egyénileg zajlik, amiről a vizsgázó beleegyezésével hangfelvétel készül. Három feladatot kell sikeresen megoldani és kb. 15 percig tart. A vizsgázókat meghatározott időre hívják be, várakozási idő alig van. A vizsgázó a feladatokat nem húzza, hanem egy előre véletlenszerűen megállapított sorrend alapján a vizsgáztatótól kapja. A feladatok azonos időpontban minden vizsgabizottságnál ugyanazok. A beszédkészség-mérés három feladata a vizsgaközpont honlapján is közzétett szóbeli témakörökön alapul.

tudnivalók a középfokú (B2) beszédértés részvizsgáról

Csoportos vizsga, ahol a vizsgázó két idegen nyelven elhangzó szöveget hallgat meg, mindkettőt kétszer. A feladatokat tartalmazó feladatlapot a vizsgázó még a szövegek meghallgatása előtt megkapja, s erre folyamatosan jegyzetelheti megoldásait.

TUDNIVALÓK A FELSŐFOKÚ (C1) VIZSGÁRÓL

    
 
  max.
pont
idő-
tartam
írásbeli vizsga
olvasott szöveg értése vizsgarész  40

írott szöveg létrehozása vizsgarész  40

közvetítői készség vizsgarész  30

nyelvismeret vizsgarész  30

140

szóbeli vizsga
beszédkészség vizsgarész  40

hallott szöveg értése vizsgarész  40

80

 
komplex vizsgánál összesen:  220
 

tudnivalók a felsőfokú (C1) írásbeli részvizsgáról

Az írásbeli vizsga időtartama 220 perc.
Az írásbeli vizsga két viszonylag jól elkülöníthető részből áll. A 3 nyelvismeretet mérő tesztjellegű feladat megoldásához szótár nem használható. A második részhez (önálló szövegalkotás, 2 olvasott szöveg értését mérő feladat, megyar szöveg öszefoglalása idegen nyelven) szótár használható, a feladatok megoldási sorrendjét a vizsgázó dönti el.
A vizsga részletes tartalma a honlapon megtalálható.

tudnivalók a felsőfokú (C1) szóbeli részvizsgáról

A szóbeli vizsga két része a bizottság előtt zajló „beszédkészség mérése” és a csoportosan zajló „hallás utáni értés”. A két vizsgarészt külön időpontban szervezik.
Beszédkészség mérése
A vizsga kéttagú vizsgabizottság előtt egyénileg zajlik, amiről a vizsgázó beleegyezésével hangfelvétel készül.Három feladatot kell sikeresen megoldani és kb. 30 percig tart. A vizsgázókat meghatározott időre hívják be, várakozási idő alig van. A vizsgázó a feladatokat nem húzza, hanem egy előre véletlenszerűen megállapított sorrend alapján a vizsgáztatótól kapja. A feladatok azonos időpontban minden vizsgabizottságnál ugyanazok. A vizsgázó feladatok megoldásához felkészülési időt kap.
A beszédkészség-mérés három feladata a vizsgaközpont honlapján is közzétett szóbeli témakörökön alapul.

tudnivalók a felsőfokú (C1) beszédértés részvizsgáról

Csoportos vizsga, ahol a vizsgázó két idegen nyelven elhangzó szöveget hallgat meg, mindkettőt kétszer. A feladatokat tartalmazó feladatlapot a vizsgázó még a szövegek meghallgatása előtt megkapja, s erre folyamatosan jegyzetelheti megoldásait.